Ochrana osobních údajů

Tento dokument popisuje způsob a účel zpracování osobních údajů společností CarBax sro Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra, provozovatelem (dále jen jako "CarBax" nebo "provozovatel"), a také poskytuje jakékoli další zákonem požadované informace, včetně informací o právech dotčené osoby ao tom, jak je uplatňovat.

Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen "nařízení") přestavuje právní předpis o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a chrání základní práva a svobody fyzických osob, zejména ve vztahu k právu na ochranu osobních údajů.

Podle Článku 4 (1) Nařízení pojem "osobní údaje" jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotyčná osoba").

"Zpracování" je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatickými prostředky, jako jsou získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, odstranění nebo likvidace (Článek 4 (2) Nařízení).

Podle Článku 12 a násl. Nařízení, dotyčné osobě musí být také poskytnuty příslušné informace o zpracovatelských činnostech provozovatele a o právech dotčené osoby.

 

 1. NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Zpracování je zákonné, pouze tehdy a pouze v takovém rozsahu, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy,
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě,

 

 1. JAKÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT, JAKÉ ZPRACOVÁVAJÍ OSOBNÍ ÚDAJE, NA JAKOU DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost jako provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje následujícím způsobem / na následující účely:

 

ÚČETNICTVÍ A OBCHODNÍ AGENDA

o Účelem je plnění zákonných povinností provozovatele vyplývajících ze zvláštních předpisů (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů).

o Právní základ (včetně jejich poskytování třetím osobám): zákonná povinnost

o Doba uchovávání: 10 let.

 

OBCHODNÍ KOMUNIKACE

o Účelem zpracování je příprava a realizace obchodních aktivit provozovatele.

o Právní základ: Oprávněný zájem sledovaný provozovatelem spočívající v právu podnikat v rozsahu předmětů činnosti zapsaných ve výpisu z příslušného rejstříku.

o Doba uchovávání: je podmíněna přípravou a trváním obchodněprávního vztahu, jakož i uplynutím promlčecí doby.

 

E SHOP - OBCHODNÍ PARTNEŘI

o Hlavním účelem zpracování osobních údajů je prodej zboží kupujícím, vystavení faktury a odeslání zboží.

o Právní základ: Je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy ve smyslu Článku 6 odst.1 písm. b obecného Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu).

o Doba uchovávání: 10 let.

 

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY

o Účelem zpracování je příprava a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracích mimo pracovní poměr, evidence podkladů o pracovní způsobilosti, výplaty mzdy, odvody, plnění povinností vůči orgánům státní správy, evidence docházky, evidence vzdělávání, evidence vydaných pověření a zplnomocnění, evidence majetku nebo zařízení, uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti, evidence vydávání hotovosti, poskytování zaměstnaneckých benefitů, evidence škod způsobených zaměstnanci na pracovišti nebo majetku provozovatele (zaměstnavatele), zajištění stravování, kopírování dokladů nezbytných pro účely pracovněprávního nebo obdobného vztahu, jakož i plnění dalších zákonných a smluvních povinností.

o Právní základ: plnění zákonné povinnosti, plnění ze smlouvy, udělený souhlas případně oprávněný zájem

o Doba uchovávání: během trvání pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného vztahu až do dovršení sedmdesátého roku života zaměstnance (i bývalého).

 

SPRÁVA REGISTRATÚRY

o Správa registratúry, vyřizování agendy oznamujících protispolečenské činnosti Účelem zpracování je plnění zákonných povinností a zejména vyplývajících ze zákona č. 395/2002 CFU o archivech spisové o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v ze zákona č. 305/2013 CFU o elektronické podobě výkonu působnosti orgánů veřejné moci o změně některých zákonů (zákon o e-Governmentu) s plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 307/2014 CFU o některých opatřeních souvisejících s oznamováním protispolečenské činnosti o změně některých zákonů.

o Právní základ: plnění zákonné povinnosti.

o Doba uchovávání: je stanovena zvláštními předpisy.

 

KAMEROVÝ SYSTÉM - MONITOROVÁNÍ PROSTOR

o Účelem monitorování je ochrana majetku v monitorovaném prostoru a ochrana fyzických osob nacházejících se v tomto prostoru, jakož i průběžné získávání důkazů o příčinách vzniku, průběhu a následcích bezpečnostních incidentů.

o Právní základ: oprávněný zájem sledovaný provozovatelem nebo třetí osobou spočívající v právu na ochranu majetku, ochranu zdraví fyzických osob a v právu vyžadovat dodržování veřejného pořádku.

o Doba uchovávání: 15 dní.

 

SOUHLAS UDĚLEN dotyčná osoba

o Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob na základě souhlasu výslovně uděleného dotyčnou osobou.

o Provozovatel uchovává osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu dotčené osoby po dobu nejvýše 10 let od udělení souhlasu

o Dotyčná osoba má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli svobodně odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

 

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU

o Účelem zpracování přímého marketingu je nabízet Vám informace o aktuálních novinkách a produktech, které pro Vás mohou být relevantní a zajímavé.

o Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem.

o Doba uchovávání: vaše osobní údaje budeme na tento účel zpracovávat po dobu dokud nezrušíte svou účast v marketingovém seznamu nebo se odhlásíte ze zasílání zpráv pro účely přímého marketingu (newsletter).

 

EVIDENCE PRÁV DOTČENÝCH OSOB

o Účelem zpracování jako právním základem je plnění zákonné povinnosti Společnosti.

o Doba uchovávání: 2 roky ode dne vyřízení žádosti dotyčné osoby

 

SOUDNÍ SPORY

o Účelem zpracování i oprávněným zájmem je prokazování, uplatňování a hájení právních nároků Společnosti.

o Právní základ: oprávněný zájem provozovatele při plnění právních nároků

o Doba uchovávání: do pravomocného skončení věci

 

 1. KOMU SPOLEČNOST POSYKTNE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost poskytuje Vaše osobní údaje následujícím osobám: orgány státní a veřejné správy, samosprávy, správce webové stránky Společnosti, auditor, advokát, společnosti provádějící správu a podporu informačních technologií, poskytovatelé informačních služeb, poskytovatelé datových úložišť, v odůvodněných případech soudy a orgány činné v trestním řízení, zdravotní pojišťovna, penzijního spořitelny, vzdělávací agentury, subjekt zabezpečující pracovní zdravotní službu, pracovní zdravotní posudky a posuzování zdravotní způsobilosti, subjekt zabezpečující poštovní služby.

 

 1. SOUBORY "COOKIES" NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

Provozovatel používá na své webové stránce www.eurovat.sk soubory piškotky jen s udělením souhlasu dotčené osoby. Soubory piškotky jsou malé textové soubory tvořené číselné řady písmen, které se pomocí webového prohlížeče ukládají na pevný disk počítače dokážou jednoznačně identifikovat vaši IP adresu. Soubory piškotky využíváme za účelem možnosti elektronické komunikace prostřednictvím e-mailu identifikace uživatelů stránky.

 

 1. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje nebudou zveřejněny.

 

 1. AUTOMATIZOVANÁ JEDNOTLIVÁ ROZHODOVÁNÍ

Osobní údaje nebudou používány na automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÉ UNII

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace se neuskutečňuje.

 

 1. MLČENLIVOST

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

 

 1. PRÁVA DOTČENÉ OSOBY

Odvolat souhlas - v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese odpovědné osoby, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně v úřadě. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávány.

Právo na přístup - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

Právo na opravu - přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na výmaz (na zapomnění) - máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování - za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenositelnost údajů - za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat - máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů - pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dohlížitel, kterým je úřad na ochranu osobních údajů slovenské republiky, hraniční 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 / 2/3231 3214; mail: statny.dozor @ pdp.gov.sk, https: //dataprotection.gov.sk.V případě podání návrhu elektronickou formou je třeba, aby splňoval náležitosti podle § 19 odst.1 zákona č.7181967 Sb. o správním řízení (správní poplatek).

 

 1. INFORMOVÁNÍ A UPLATNĚNÍ PRÁV DOTKLÉ OSOBY

Za účelem uplatňování svých práv, můžete kdykoliv kontaktovat provozovatele následovně:

Adresa: CarBax, s.r.o., Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra

E-mail: info@carbax.com

Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde budeme Vás o tom, io důvodech informovat.

V Nitře dne 01.11.2018

Produkty

info@carbax.com
00421 37 77 84 111

0.02