Obchodní podmínky

 1. Platnost a závaznost Všeobecných prodejních, dodacích, montážních a záručních podmínek pro zákazníky společnosti CarBax, s.r.o.

1.1. Tyto Všeobecné prodejní, dodací, montážní a záruční podmínky pro zákazníky společnosti CarBax, s.r.o. (Dále jen "VZP") vydává společnost CarBax, s.r.o, se sídlem Bratislavská 27, 949 01 Nitra (dále jako "společnost CarBax") za účelem úpravy všech práv a povinností vyplývajících ze závazkového-právních vztahů mezi společností CarBax jako dodavatelem produktů / služeb CarBax a jejím zákazníkům (dále jen "zákazník", spolu také jako "smluvní strany").

1.2. Zákazníkům pro účely těchto VSP je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje produkty, nebo využije / využívá služeb společnosti CarBax pro osobní potřebu, nebo potřebu příslušníků své domácnosti.

1.3. Produktem pro účely těchto VSP jsou všechny výrobky a příslušenství k nim, které společnost CarBax, s.r.o. nabízí nebo prodává a které má zveřejněny ve svých cenících.

1.4. Za služby se pro účely těchto VSP považuje zejména montáž, zapůjčování, záruční a pozáruční servis produktů společnosti CarBax, jakož i jiné s tím související činnosti.

1.5. Společnost CarBax se neřídí jinými obecnými smluvními podmínkami, pokud se na tom smluvní strany předem písemně nedohodly.

1.6. Společnost CarBax umožní každému zákazníkovi seznámit se se zněním těchto VSP, a to jejich zveřejněním na oficiální internetové stránce společnosti CarBax, s.r.o., v sídle společnosti nebo na jejích jednotlivých provozech. Tyto VZP tvoří nedílnou součást nabývacího / účetního dokladu k dodávanému produktu.

1.7. Ustanovení těchto VSP jsou pro strany závazné, pokud osobitá smlouva nestanoví jinak.

 1. Nabídky, podklady, osobní údaje zákazníka

2.1. Jakékoliv nabídky produktů společnosti CarBax, vydané a zveřejněné na její internetových stránkách, dostupné v sídle společnosti, její provozech nebo přístupné jiným způsobem, jsou, pokud není uvedeno nebo smluvními stranami dohodnuto jinak, nezávazné, a to především z hlediska uváděných údajů, včetně ceny , množství, dodacích lhůt, možností dodání zboží apod ..

2.2. Všechny podklady, obrázky, výkresy, údaje o hmotnosti a rozměrech produktů, přiložené k nabídkám společnosti CarBax, jsou pouze orientační, a pokud nejsou výslovně označeny jako závazné, může je společnost CarBax měnit.

2.3. Společnost CarBax si vyhrazuje vlastnické a autorské právo ke všem předběžným kalkulacím, výkresům a podkladům poskytnutým zákazníkovi za účelem seznámení se s nabídkou společnosti CarBax.

2.4. Nabídka produktů společnosti CarBax je zveřejněna na internetových stránkách www.carbax.cz. Většina údajů zveřejněných na uvedené stránce je zákazníkovi dostupná bez registrace osobních údajů. V případě, že má zákazník zájem seznámit se s aktuálním ceníkem zveřejněných produktů, po vyplnění a odeslání registračního formuláře získá bezúplatný přístup k požadovaným údajům.

2.5. Dobrovolným vyplněním a následným odesláním osobních údajů v rámci registrace podle článku 2.4 těchto VSP dává zároveň zákazník ve smyslu ust. §-u 7 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") společnosti CarBax souhlas se zpracováním osobních údajů.

2.6. Společnost CarBax získává a používá osobní údaje zákazníka výlučně v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, a to za účelem: zasílání informací o zvláštních nabídkách, akcích a nejnovějších službách zákazníkovi; zasílání odpovědí na otázky zákazníka; komunikace se zákazníkem v rámci poskytování informací o hledaném, resp. požadovaném výrobku nebo službě.

2.7. Za bezpečnost osobních údajů poskytnutých zákazníkem společnosti CarBax podle článku 2.4 těchto VSP odpovídá v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů společnost CarBax. Společnost CarBax zároveň zachovává mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích, nezveřejňuje jejich, ani jejich nezpřístupňuje jiným osobám, a to i po ukončení zpracování.

2.8. Povinnost mlčenlivosti podle článku 2.7 těchto VSP mají i fyzické osoby pověřené společností CarBax, které v rámci své činnosti (např. Údržba a servis technických prostředků) přijdou do styku s osobními údaji zákazníka. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto odstavce trvá i po zániku funkce pověřené osoby nebo po skončení jejího pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu.

2.9. Povinnost mlčenlivosti podle článku 2. bod 2.7 těchto VSP společnost CarBax nemá, pokud je to podle zvláštního zákona nezbytné pro plnění úkolů orgánů činných v trestním řízení.

 1. Cena, vedlejší poplatky a vyúčtování montážních / servisních prací

3.1. Všechny ceny produktů společnosti CarBax vycházejí z ceníku společnosti CarBax, dostupného v sídle společnosti nebo jejích provozech, a pokud není uvedeno jinak, jsou uvedeny v měně EUR a zahrnují příslušnou sazbu DPH v souladu s platnou právní úpravou.

3.2. V případě, že od okamžiku objednávky produktu do okamžiku splnění konkrétní dodávky dojde v souladu s tímto článkem VZP ke změně prodejní ceny jednotlivých produktů, je společnost CarBax oprávněna fakturovat za dodaný produkt aktuální, i vyšší prodejní cenu, která je platná a zveřejněna v den dodání zboží. Změnu prodejní ceny je společnost CarBax také oprávněna provést v případě prokazatelné změny základu pro kalkulaci cen, především při změně materiálových a mzdových nákladů či státních odvodů, a / nebo jiných poplatků a povinností. V tomto případě je prodejní cenou produktu cena přiměřeně zvýšena. O odůvodněném zvýšení prodejní ceny produktu je společnost CarBax povinna bez zbytečného odkladu zákazníka informovat.

3.3. V případě montážních nebo servisních prací, které společnost CarBax realizuje přímo nebo prostřednictvím svých obchodních partnerů, se tyto práce účtují vždy podle aktuálních sazeb společnosti CarBax platných v okamžiku realizace montáže nebo servisu.

3.4. V případě, že po potvrzení objednávky montážních nebo servisních prací společností CarBax dojde z důvodů uvedených v článku 3.2 těchto VSP odůvodněné zvýšení nákladů nebo vstupů, je společnost CarBax povinna o této skutečnosti bez zbytečného odkladu vyrozumět zákazníka.

3.5. V případě, že navzdory potvrzené a odsouhlasené objednávce na produkt, montážní nebo servisní práce, tyto práce společností CarBax realizované z důvodů na straně zákazníka nebudou, je zákazník povinen nést náhradu hotových nákladů vzniklých společnosti CarBax v souvislosti s přípravou dodávky / montáže / opravy .

 1. Úhrada splatných pohledávek / závazků, následky prodlení s úhradou splatných pohledávek / závazků

4.1. Prodejní cenu dodaného produktu nebo služby je zákazník povinen zaplatit v hotovosti, a to při převzetí produktu nebo služby. Pokud strany vzájemně dohodnou způsob platby převodním příkazem na bankovní účet společnosti CarBax, je zákazník povinen provést úhradu prodejní ceny / ceny služby ve lhůtě 7 dnů od data vystavení faktury, pokud dále není stanoveno, nebo se strany nedohodly jinak. Úhrada se považuje za provedenou okamžikem připsání platby na určený bankovní účet.

4.2. Pokud společnost CarBax produkt / službu dle požadavků zákazníka dodá / vykoná na místo / místě určené / určeném zákazníkem, společnost CarBax má právo vyúčtovat si kromě prodejní ceny produktu / služby i související náklady, zejména náklady související s přepravou, cestovní náhrady apod ..

4.3. Zákazník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CarBax uhradit nižší než prodejní cenu produktu, nebo úhradu prodejní ceny vázat na splnění podmínky.

4.4. V případě, že zákazník dostane do prodlení se zaplacením prodejní ceny za produkt / službu, má společnost CarBax právo požadovat od zákazníka vedle prodejní ceně i úroky z prodlení, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení. V případě podle článku 4.4. těchto VSP má společnost CarBax vůči zákazníkovi kromě práva na úrok z prodlení i nárok na smluvní pokutu za porušení dohodnutých podmínek a to ve výši 10% fakturované částky.

 1. Balení, nakládání s produkty

5.1. V případě, že společnost CarBax dodává produkt na místo určené zákazníkem, zabalí nebo vybaví produkt na přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží; pokud nelze tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží tak, aby byl produkt dodán v běžné kvalitě.

5.2. Nakládání s produkty společnosti CarBax, zejména po skončení jejich životnosti, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 223/2001 CFU o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Dodací lhůty a termíny, prodloužení dodací lhůty, prodlení s převzetím zboží

6.1. Společnost CarBax dodává zákazníkovi produkty i na objednávku.

6.2. Objednávka zákazníka, její změny nebo doplnění se považují za závazné až po jejich písemném potvrzení společností CarBax nebo zrealizování plnění z ní plynoucího pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.

6.3. V případě, že zákazník provede objednávku produktu mailem, objednávka se považuje za přijatou, jestliže její přijetí a pravděpodobný termín dodávky formou e-mailu potvrdí společnost CarBax zákazníkovi.

6.4. V případě, že potvrzení objednávky zákazníka společnosti CarBax obsahuje jakékoliv změny nebo doplnění oproti původní objednávce, považují se tyto změny nebo doplnění za schválené zákazníkem, pokud jím nejsou písemně namítané neprodleně po doručení změněné objednávky.

6.5. Po potvrzení objednávky společností CarBax jsou oboustranně závazné údaje o druhu a množství dodávaných produktů společnosti CarBax, jakož i cena těchto produktů, pokud k jejímu změně nedojde podle ust. čl. 3.2 a 3.4 těchto VSP.

6.6. Zaměstnanci a / nebo zástupci společnosti CarBax nejsou oprávněni vedle písemné komunikaci a realizaci dodávek, uzavírat se zákazníkem žádné ústní ujednání; jakékoliv ústní ujednání jsou nezávazné, pokud nejsou vedením společnosti CarBax písemně potvrzeny.

6.7. Dodací lhůty a termíny uvedené v písemné objednávce (pokud nejsou stranami výslovně v objednávce dohodnuté jako fixní) se mohou po dohodě se zákazníkem měnit, a to podle rozsahu a povahy dodávky (druh, počet nebo provedení dodávaných produktů). Společnost CarBax vyvíjí maximální úsilí, aby v písemné objednávce uvedené dodací lhůty a termíny byly dodrženy. Pokud strany dodací lhůty v objednávce nedohodli, platí dodací lhůty a termíny přiměřené okolnostem.

6.8. V případě, že společnost CarBax dodává zákazníkovi produkt prostřednictvím kurýrní služby a není možné předem určit přesnou hodinu dodání, je v zájmu zákazníka vhodné jako dodací adresu označit v objednávce místo zaměstnání, případně osobu pověřenou zákazníkům k převzetí produktu. Pokud se kurýrovi nepodaří produkt úspěšně zákazníkovi doručit, na adrese uvedené v objednávce (kde se v době dodání zákazník nezdržoval) nechá kurýr oznámení o neúspěšném doručení, včetně telefonního kontaktu, za účelem možnosti sjednání dalšího možného termínu dodání produktu. V případě, že i opakovaný pokus o doručení produktu bude neúspěšný, má společnost CarBax vůči zákazníkovi nárok na vyúčtování zvýšených výdajů spojených s opakováním doručování.

6.9. Pokud dále není uvedeno jinak, za dodání produktu řádně a včas se považuje:

 1. a) odeslání předmětu dodávky společností CarBax zákazníkovi v souladu s podmínkami dohodnutými v objednávce (pomocí kurýrní služby apod.)
 2. b) včasné oznámení o připravenosti produkt zákazníkovi na místo jím určené dodat
 3. c) umožnění zákazníkovi převzít si produktu v provozu společnosti CarBax.

6.10. Pokud je produkt společnosti CarBax odeslán v souladu s článkem 6.9 těchto VSP řádně a včas, je zákazník povinen převzít produkt při jeho dodání.

6.11. Pokud si zákazník nepřevezme / nevyzvedne zasílané zboží na dohodnutém místě a v dohodnutém čase, zásilka se automaticky vrátí na expediční adresu společnosti CarBax, která následně bude kontaktovat zákazníka. Pokud má zákazník zájem o opětovné zaslání produktu, bude mu znovu vyúčtovány poštovné. V případě, že zákazník nemá zájem o opětovné zaslání produktu, iv tomto případě mu bude vyúčtovány poštovné za neprobral zásilku.

6.12. Platným uzavřením objednávky / smlouvy se pro účely těchto VSP rozumí dosažení konsensu smluvních stran o všech technických, obchodních a dodacích podmínkách, resp. úhrada zálohové platby, pokud byla společností CarBax požadovaná.

6.13. Za okolnosti vylučující odpovědnost společnosti CarBax za prodlení s dodáním produktu se pro účely těchto VSP považuje: vyšší moc, provozní poruchy, překročení dodacích lhůt subdodavateli, výpadek surovin, energie nebo pracovní síly, stávky, výluky z práce, problémy v odvětví dopravy, dopravní poruchy , veřejné nařízení jakož i všechny podobné nebo zákonem předpokládané okolnosti. V těchto případech společnost CarBax dodá produkt bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky uvedené v tomto článku.

6.14. Pokud společnost CarBax provádí na žádost zákazníka opravu použitého produktu, termín dokončení opravy, příp. výzvu k převzetí zařízení oznamuje společnost CarBax zákazníkovi telefonicky / mailem, nebo zasílá zákazníkovi písemně. V případě, že si zákazník nevyzvedne opravené zařízení do 30 dnů od písemného vyrozumění o provedení opravy, je společnost CarBax oprávněna požadovat od zákazníka kromě zaplacení ceny opravy i poplatek za uskladnění, a to ve výši 48, - EUR s DPH za každý započatý týden.

6.15. V případě, že si zákazník nevyzvedne opravené zařízení ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, má společnost CarBax právo opravené zařízení prodat třetí osobě. O zamýšleném prodeji opraveného zařízení společnost CarBax zákazníka písemně vyrozumí a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí zařízení v trvání 15 kalendářních dnů od doručení výzvy.

6.16. V případě, že společnost CarBax po potvrzení objednávky zákazníka zjistí, že objednaný produkt se přestal vyrábět, nebo jeho výroba byla z jakéhokoliv důvodu zrušena, dodá zákazníkovi namísto objednaného produktu produkt v době dodání vyráběn, a to se stejnými, příp. srovnatelnými parametry, určený na dohodnutý účel a za cenu dohodnutou v objednávce, případně vymezenou podle článku 3. bod 3.2 nebo 3.4 těchto VSP. Společnost CarBax bez zbytečného odkladu oznámí tuto skutečnost zákazníkovi a zároveň vyzve zákazníka k převzetí produktu.

6.17. Pokud produkt dodávaný podle článku 6. bod 6.16. těchto VSP splňuje požadavky vymíněné zákazníkem v objednávce, je zákazník objednávkou vázán. V tomto případě se přiměřeně použijí ustanovení článku 6. bod 6.11 těchto VSP.

 1. Přechod nebezpečí škody na zboží, přechod vlastnického práva k produktům

7.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho převzetí. Při zásilkovém prodeji přechází na zákazníka nebezpečí škody na zboží převzetím produktu v místě dodání určeném zákazníkem.

7.2. Vlastnické právo ke zakoupenému produktu přechází na zákazníka okamžikem úplného zaplacení prodejní ceny. Zákazník není oprávněn po celou dobu trvání výhrady vlastnického práva produkt jakýmkoliv způsobem zatížit, založit, zcizit nebo převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti CarBax.

7.3. Na žádost zákazníka společnost CarBax prodávaný produkt před zákazníkem překontroluje, případně předvede jeho činnost.

7.4. Pokud odeslání / realizace dodávky prodlení z důvodů na straně zákazníka, nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem připravenosti zásilky na její odeslání; totéž platí i pro případ, pokud měl dodávku vyzvednout sám zákazník.

 1. Předpisy pro montáž / instalaci produktů, související náklady, přípravné práce a pod.

8.1. V případě potřeby montáže / instalace produktů společnosti CarBax v rámci jejich dodání, není společnost CarBax povinna žádným způsobem zkoumat nebo provést kontrolu místa montáže / instalace konkrétního produktu z hlediska jeho vhodnosti nebo nosnosti podlahy, příp. stropu a pod .. V případě pochybností o vhodnosti místa montáže / instalace má zákazník povinnost poradit se s příslušným odborníkem.

8.2. Pokud dodávka produktu společnosti CarBax zahrnuje i montáž / instalaci produktů, platí:

 1. a) do termínu montáže / instalace produktů musí být splněny prostorové podmínky v souladu s projektovou dokumentací společnosti CarBax
 2. b) vedlejší práce související s montáží / instalací produktů, a to zejména upevnění topných těles, drobné bourací, stavební, zednické, truhlářské, malířské, elektrikářské, instalatérské a ostatní práce, dodávka a instalace estetických a ochranných obložení nebo jejich částí, jakož i nátěr topných těles, příchytek atd. (Dále jen "vedlejší práce"), uskuteční společnost CarBax pouze tehdy, pokud se na tom smluvní strany výslovně dohodly a zákazník si tyto vedlejší práce písemně objednal; vedlejší práce se vždy hradí zvlášť,
 3. c) při dodávce nadrozměrných nebo těžkých produktů nebo jejich částí na místo dodání určené zákazníkům, musí zákazník zajistit a poskytnout pomoc a součinnost při přepravě a montáži, zejména bezúplatným poskytnutím pracovní síly a / nebo nářadí, v nezbytné míře ,
 4. d) zákazník je povinen na vlastní náklady zajistit dodávku všech energií potřebných ke spuštění produktů do provozu (zejména elektrické energie, vody, plynu, kanalizace apod.) s požadovanými přípoji
 5. e) zákazník je povinen zajistit na vlastní náklady dodávku všech potřebných energií ( zejména elektrické energie, vody, plynu, kanalizace apod.) na uvedení produktů do provozu, na tlakovou a topnou zkoušku, pokud jsou sjednána součástí dodávky, nebo povinnost provést jejich vyplývá ze zákonných ustanovení; izolaci a zabudování potrubí po těchto zkouškách zajistí na vlastní náklady zákazník, pokud nejsou součástí dodávky,
 6. f) součástí vedlejších prací není revizní zpráva elektrických, plynových a dymovodných zařízení nebylo-li dohodnuto jinak.
 7. g) Pokud nebylo dohodnuto jinak, zákazník zajistí na vlastní náklady vydání souhlasu z Technické inspekce pro spuštění a provoz zařízení, pokud takový souhlas bude potřebný.

8.3. Vyúčtování montážních / instalačních prací provede společnost CarBax zvlášť podle aktuálních sazeb těchto prací, platných k okamžiku provedení montáže / instalace.

 1. Odpovědnost za vady. Záruka

9.1. Společnost CarBax odpovídá za vady, které má prodaný produkt při převzetí zákazníkem. Společnost CarBax odpovídá i za vady, které se vyskytnou během záruční doby, pokud dále není stanoveno jinak.

9.2. Záruční doba je vždy vyznačena na záručním listě a začíná běžet ode dne převzetí produktu zákazníkem. V případě, že je třeba uvést zakoupen produkt do provozu a tuto činnost provádí společnost CarBax, nebo osoba společností CarBax pověřená, záruční doba začíná běžet ode dne uvedení produktu do provozu.

9.3. Záruční lhůta uvedená v článku 9.2 těchto VSP se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zákazník zboží v záruční době používat z důvodu převáděné záruční opravy společností CarBax až do doby, kdy byl zákazník povinen si opravené zboží převzít.

9.4. O délce poskytnuté záruky vydává společnost CarBax zákazníkovi záruční list.

9.5. Nároky z odpovědnosti za vady produktu (dále jen "reklamace") je zákazník oprávněn uplatnit písemně, výhradně v provozovnách společnosti CarBax. Záruční opravy je oprávněna provádět výhradně společnost CarBax, nebo její autorizovaný smluvní servis, uvedený v příslušném záručním listě.

9.6. V případě, že zákazník svévolně provede nebo dá provést jakýkoli zásah do produktu neoprávněné osobě, příp. jiné osobě než v článku 9.5 těchto VSP, společnost CarBax neodpovídá za vady produktu způsobené takovým neodborným zásahem a zákazník ztrácí nárok na záruku pro daný produkt.

9.7. Společnost CarBax při uplatnění reklamace podle článku 9.5 těchto VSP vydá zákazníkovi potvrzení o přijaté reklamaci. Řádně a včas uplatněnou reklamaci společnost CarBax vyřídí v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a o změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele").

9.8. Společnost CarBax uplatněnou reklamaci v souladu s ust. §-u 18 Zákona o ochraně spotřebitele zamítne, pokud vada produktu / zařízení vznikla z následujících důvodů:

 1. a) použití zařízení v rozporu s návodem k obsluze nebo označením v záručním listu, pro jiné účely nebo v jiných podmínkách než je obvyklé.
 2. b) odlišnosti údajů v záručním listu a na dokladech o nákupu (prodeji) od údajů uvedených na zařízení. Případně, zařízení není možné podle záručního listu identifikovat.
 3. c) neautorizovaného nebo neodborného zásahu do zařízení včetně úprav jiným než pověřeným servisem.
 4. d) poškozením zařízení způsobeným vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným prostředím, chemickým, mechanickým, elektrochemickým, elektrickým vlivům, nebo vyšší mocí.
 5. e) poškozením zařízení vinou uživatele / např. nesprávné nebo nedbalé manipulace, použitím poškozeného nebo nevhodného příslušenství (použití nevhodných čisticích prostředků, náplní) nebo přetížením.
 6. f) zanedbanou péčí o zařízení
 7. g) nepředložení příslušného záručního listu a dokladu o nákupu - faktury nebo účtenky.
 8. h) nepředání k posouzení kompletního zařízení včetně funkčního příslušenství.
 9. i) opotřebení zařízení způsobeného jeho obvyklým užíváním.
 10. j) potřeby běžné údržby zařízení (např. vyčištění zařízení)
 11. k) vadných stavebních prací
 12. l) chybné montáže, resp. neodborného uvedení do provozu zákazníkem nebo třetími neautorizovanými osobami

9.9. V případě, že vada zjištěna při opravě nepodléhá záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu kupující.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1. V případě jakékoliv změny těchto VZP společnost CarBax bez zbytečného odkladu vhodným způsobem zveřejní je aktualizované znění. Za vhodný způsob zveřejnění se považuje jejich zveřejnění v obchodních prostorách sídla společnosti PEMA, případně její provozů, s vyznačením data zveřejnění, nebo jejich zpřístupnění na internetových stránkách společnosti CarBax. Okamžikem zveřejnění se tyto VZP stávají všeobecně dostupnými pro všechny zákazníky společnosti CarBax a předpokládá se, že zákazníci jsou s jejich aktuálním zněním řádně seznámeni.

10.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené těmito VSP se přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a ostatními příslušnými obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice.

10.3. Pokud by v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů některá ustanovení těchto VSP ztratily platnost nebo účinnost, společnost CarBax neprodleně provede soulad těchto ustanovení s novelou právních úpravou, přičemž ve zbytku zůstanou VZP platné, pokud to nebude odporovat jejich účelu.

10.4. Ustanovení těchto VSP se přiměřeně použijí i na právní vztahy mezi společností CarBax a zákazníkům, jejichž předmětem vztahů jsou montážní práce, záruční a pozáruční servis apod., Pokud to neodporuje povaze a účelu těchto VSP a zároveň pokud smluvními stranami dohodnuto jinak.

V Nitře dne 30.10.2013

 

Produkty

info@carbax.com
00421 37 77 84 111

0.02