Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť CarBax, s.r.o., so sídlom: Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra, IČO: 46 636 315, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 31414/N, DIČ: 2023514449 IČ DPH: SK2023514449, vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky tieto všeobecné obchodné podmienky:

 

Čl. I

Definície pojmov 

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok budú mať pojmy začínajúce veľkým písmenom nasledovný význam:

 • Dodávateľ“ znamená spoločnosť CarBax, s.r.o., so sídlom: Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra, IČO: 46 636 315, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 31414/N, DIČ: 2023514449 IČ DPH: SK2023514449;
 • Klient“ znamená Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, ako druhá zmluvná strana Zmluvy, odlišná od Dodávateľa;
 • Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo iný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí, v účinnom znení;
 • Objednávka“ znamená návrh Klienta adresovaný Dodávateľovi najmä prostredníctvom Webovej stránky na uzavretie Zmluvy (ktorej predmetom je dodanie Tovaru);
 • Odplata“ znamená dohodnutú výšku odmeny Dodávateľa za dodanie Tovaru na základe Zmluvy;
 • Podnikateľ“ znamená:

a)   osoba zapísaná v obchodnom registri,

b)  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c)   osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d)  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,

a zároveň táto osoba nakupuje Tovar a/alebo sú jej poskytované Služby od Dodávateľa, t.j. uzatvorila Zmluvu s Dodávateľom alebo rokuje alebo rokovala o uzatvorení Zmluvy s Dodávateľom, aj keď k uzatvoreniu Zmluvy nakoniec nedošlo;

 •  „Prevádzkový priestor“ znamená prevádzkareň alebo iný priestor, kde Dodávateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, a to najmä sídlo Dodávateľa;
 • Spotrebiteľ“ znamená fyzickú osobu, ktorá nakupuje Tovar a/alebo sú jej poskytované Služby od Dodávateľa (t.j. uzatvorila Zmluvu s Dodávateľom alebo rokuje alebo rokovala o uzatvorení Zmluvy s Dodávateľom, aj keď k uzatvoreniu Zmluvy nakoniec nedošlo), a takto dodaný Tovar a/alebo poskytnuté Služby mu neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania;
 • Tovar“ znamená tovar objednaný Klientom u Dodávateľa, špecifikovaný v Zmluve, a to najmä nie však výlučne tovar z kategérií autokozmetika a súvisiace príslušenstvo, čistiaca chémia, oblečenie a náhradné diely.
 • VOP“ znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané Dodávateľom;
 • Webová stránka“ znamená nasledovnú internetovú stránku Dodávateľa: www.carbax.sk;
 • Zákon č. 102/2014 Z. z.“ znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo iný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí, v účinnom znení;
 • Zákon č. 22/2004 Z. z.“ znamená zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.;
 • Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“ znamená zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo iný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí, v účinnom znení;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa“ znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo iný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí, v účinnom znení;
 • Zmluva“ znamená každú jednotlivú kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa dodať požadované množstvo a druh Tovaru druhej zmluvnej strane – Klientovi a záväzok Klienta zaplatiť Dodávateľovi Odplatu.

 

Čl. II

Všeobecné ustanovenia 

 1. Podmienky uvedené v týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, vrátane vzťahov po skončení záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
 2. Odchylné dojednania písomnej Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP.
 3. Tieto VOP sú dostupné v príslušnej časti na Webovej stránke a v Prevádzkových priestoroch.
 4. Dodávateľ má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi Dodávateľ Klientom zverejnením na Webovej stránke. Za vyjadrenie súhlasu s novým znením VOP sa považuje najmä prejav vôle Klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v právnom vzťahu s Dodávateľom (najmä uzatvorenie novej Zmluvy s Dodávateľom v čase účinnosti nových VOP a pod.). Záväzkové vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia príslušnej Zmluvy.
 5. Zamestnanci Dodávateľa nie sú oprávnení dojednávať vedľajšie dohody alebo poskytovať ústne potvrdenia nad rámec týchto VOP alebo písomných Zmlúv, ak v týchto VOP alebo v Zmluve nie je výslovne uvedené inak.
 6. Ustanovenia týchto VOP sa uplatnia na právne vzťahy medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom, pokiaľ:

a)    osobitné ustanovenia týchto VOP týkajúce sa výlučne Spotrebiteľov neustanovujú inak (najmä čl. IV, VII, XI, XII, XV)

b)    uplatnenie ustanovení VOP pripúšťa povaha právneho vzťahu medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom,

c)    uplatnenie ustanovení VOP na spotrebiteľský právny vzťah neodporuje právnej úprave,

d)    ustanovenia VOP nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech Spotrebiteľa.

 1. Ustanovenia týchto VOP týkajúce sa Spotrebiteľa (najmä čl. IV, VII, XI, XII, XV) sa nepoužijú na Zmluvu, ktorej účastníkom je popri Dodávateľovi iný Podnikateľ.
 2. Orgánom dozoru a dohľadu nad zachovávaním zákonnosti konania Dodávateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, so sídlom Staničná 1567/9, 949 01 Nitra.
 3. Ďalšie kontaktné údaje na Dodávateľa sú:

a)     tel. č.: +421 (0)37 77 84 111

b)     e-mail: info@carbax.com

c)     zodpovedná osoba: Peter Matejbus

d)     korešpondenčná adresa: Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra

korešpondenčná a e-mailová adresa zároveň slúži ako adresa na podávanie sťažností alebo iných podnetov, a na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu Tovaru.

 

Čl. III

Objednávka - uzatvorenie Zmluvy

 1. Klient je oprávnený požiadať Dodávateľa o dodanie Tovaru Objednávkou vykonanou najmä prostredníctvom Webovej stránky.
 2. V Objednávke Klient o.i. špecifikuje aj množstvo a druh požadovaného Tovaru, o ktoré má záujem; pričom v závislosti od tohto množstva a druhu Tovaru oznámi Dodávateľ pred uskutočnením t.j. dokončením Objednávky konečnú výšku Odplaty (vrátane všetkých daní a poplatkov). Za oznámenie o konečnej výške Odplaty sa považuje aj zobrazenie jej celkovej výšky v závere Objednávky neprehliadnuteľným spôsobom tak, aby mal Klient dostatok času sa slobodne rozhodnúť či Objednávku pri danej celkovej výške Odplaty uskutoční alebo nie.
 3. Po:

a)     zadaní požadovaných osobných údajov Klienta a iných údajov označených na Webovej stránke v príslušnej časti Objednávky,

b)    potvrdení Klienta o oboznámení sa so znením týchto VOP,

c)     kliknutí na tlačidlo označené jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že uskutočnenie Objednávky zahŕňa povinnosť Klienta zaplatiť Odplatu v oznámenej výške (najmä označenie ako „objednávka s povinnosťou platby“ a pod.),

sa návrh Klienta na uzavretie Zmluvy (prostredníctvom Objednávky) považuje za doručený Dodávateľovi; pričom prijatie takého návrhu Dodávateľ Klientovi bez zbytočného odkladu potvrdí najmä prostredníctvom akceptačného e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Po prijatí návrhu na uzavretie Zmluvy Dodávateľom (alebo inak podľa výberu Klienta v procese Objednávky) je (i) Klient povinný uhradiť dohodnutú Odplatu a (ii) Dodávateľ povinný dodať klientovi Tovar, a to za podmienok podľa týchto VOP a Zmluvy.

 1. Objednávku je na základe individuálnej dohody s Dodávateľom možné vo výnimočných prípadoch vykonať aj inak ako prostredníctvom Webovej stránky.

 

Čl. IV

Osobitné ustanovenia o Spotrebiteľských zmluvách

 1. Dodávateľ ešte pred tým, ako uzatvoril Zmluvu so Spotrebiteľom alebo pred tým, ako mu Spotrebiteľ zaslal objednávku podľa týchto VOP, informoval Spotrebiteľa, a to prostredníctvom týchto VOP, Webovej stránky a iných dokumentov vopred prístupných Spotrebiteľovi, o:

a)      hlavných vlastnostiach Tovaru v rozsahu primeranom Tovaru,

b)      obchodnom mene, sídle a ďalších kontaktných údajoch Dodávateľa,

c)      odplate za Tovar vrátane DPH, a ak Odplatu nemožno vopred určiť, o spôsobe akým sa vypočíta,

d)      platobných a dodacích podmienkach,

e)      postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľov,

f)       zodpovednosti Dodávateľa za vady Tovaru a podrobnostiach záruky poskytovanej Dodávateľom,

g)      dĺžke trvania Zmluvy,

h)      možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

 1. Pred uzatvorením Zmluvy na diaľku alebo mimo Prevádzkových priestorov alebo pred tým, než Spotrebiteľ zaslal objednávku na uzatvorenie takejto Zmluvy podľa týchto VOP, Dodávateľ Spotrebiteľa tiež informoval spôsobom podľa odseku 1. aj o:

a)       práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy,

b)      tom, že ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od Zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho      povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

c)       okolnostiach, za ktorých Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy;

d)      existencii príslušných kódexov správania,

e)       minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, ak zo Zmluvy vyplýva pre Spotrebiteľa taký záväzok.

 1. Bezodkladne po uzatvorení Zmluvy na diaľku, najneskôr spolu s dodaním Tovaru, poskytne Dodávateľ Spotrebiteľovi potvrdenie o uzatvorení Zmluvy, a to najmä písomne alebo e-mailom, prípadne na inom trvanlivom nosiči. Súčasťou potvrdenia môžu byť aj informácie podľa ods. 1. a ods. 2. tohto článku VOP, ak ich už Dodávateľ neposkytol skôr.

 

Čl. V

Niektoré ustanovenia o Zmluve

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú (do splnenia záväzkov zmluvných strán) a je vyhotovená v Slovenskom jazyku.
 2. Zmluvu možno meniť len základe dohody oboch zmluvných strán.
 3. Spotrebiteľovi nebudú zo strany Dodávateľa účtované žiadne poplatky spojené s uzatvorením Zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z.; tým nie sú dotknuté napríklad poplatky mobilných operátorov, alebo poskytovateľa internetového pripojenia, hradené v súvislosti s uzatvorením Zmluvy Klientom.
 4. Spory vzniknuté na základe Zmlúv budú riešené podľa platného a účinného práva Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky; tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na alternatívne riešenie sporov podľa čl. XV týchto VOP.

 

Čl. VI

Zrušenie Zmluvy

 1. Zmluvu je možné zrušiť resp. Zmluva zaniká:

a)       dohodou zmluvných strán,

b)      splnením Zmluvy,

c)       odstúpením od Zmluvy,

d)      smrťou alebo zánikom Zmluvnej strany.

 1. Dodávateľ je od Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak mu to právne predpisy umožňujú ako aj z dôvodov uvedených v týchto VOP.
 2. Spotrebiteľ, ktorý s Dodávateľom uzatvoril Zmluvu podľa Zákona č. 102/2014 Z. z., je od Zmluvy oprávnený odstúpiť postupom podľa čl. VII týchto VOP.
 3. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná a podpísaná oboma zmluvnými stranami, aj keď k jej uzatvoreniu došlo iným spôsobom.

 

Čl. VII

Odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. Spotrebiteľ, ktorý s Dodávateľom uzatvoril Zmluvu podľa Zákona č. 102/2014 Z. z., je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
 2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 3. Odstúpiť od Zmluvy možno písomne, alebo, ak bola Zmluva uzatvorená ústne, na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy; v tomto prípade však znáša Spotrebiteľ dôkazné bremeno ohľadom preukázania zachovania lehoty a prejavu vôle odstúpiť od Zmluvy. Spotrebiteľ môže na odstúpenie od Zmluvy použiť aj formulár, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.
 4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Dodávateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1. tohto článku VOP.
 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.
 6. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Platby sa vrátia rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Dodávateľ nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Dodávateľom.
 8. V prípade odstúpenia od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Dodávateľ nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa odseku 6. pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť k Dodávateľovi.
 9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Dodávateľovi alebo ním poverenej osobe, okrem prípadu, ak Dodávateľ navrhne, že si ho vyzdvihne sám alebo prostredníctvom poverenej osoby.
 10. Pri odstúpení od Zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru Dodávateľovi alebo osobe poverenej Dodávateľom na prevzatie Tovaru.
 11. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru (napr. bežné používanie Tovaru).
 12. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je

a)       predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

b)      predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c)       predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d)      predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

Čl. VIII

Dodacie podmienky

 1. Po uzatvorení Zmluvy a úhrade Odplaty (ak je platená inak ako prostredníctvom dobierky) bude Klientovi Tovar dodaný doručením Tovaru na adresu, ktorú si Klient zvolil ako dodaciu adresu v rámci Objednávky, pričom Tovar môže dodať Dodávateľom určená osoba resp. Dodávateľom určený alebo Klientom v rámci Objednávky zvolený doručovateľ. Náklady na dopravu Tovaru na miesto určené Klientom znáša Klient, do výšky, ako táto (výška nákladov na dopravu Tovaru) vyplýva z Objednávky; pričom výška nákladov na dopravu znášaných Klientom bude pred uskutočnením Objednávky Klientovi včas oznámená, a to tak, aby sa Klient mal možnosť slobodne rozhodnúť či takúto výšku nákladov akceptuje alebo nie. Dodávateľ sa zaväzuje odoslať Tovar Klientovi bez zbytočného odkladu po úhrade Odplaty – ak Klient nezvolil v rámci Objednávky spôsob úhradu prostredníctvom dobierky – v takom prípade odošle Dodávateľ Tovar Klientov bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy; pričom v prípade Klienta, ktorým je spotrebiteľ lehota dodania nepresiahne 30 dní.
 2. Ak to aktuálne podmienky Dodávateľa umožňujú a takáto možnosť je na výber aj v procese tvorby Objednávky na Webovej stránke, môže si Klient previať Tovar aj osobne, a to na výdajnom mieste určenom Dodávateľom, ktoré si Klient určí v rámci Objednávky.
 3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Tovar Klientovi riadne, bez vád, a to v termíne dodania primeranom zvolenému spôsobu dodania tovaru v rámci Objednávky (ktorý v prípade Spotrebiteľa nebude dlhší ako 30 dní), pokiaľ nie je dohodnutá medzi Zmluvnými stranami výslovne iná doba dodania Tovaru (napríklad dohodnutá v rámci uskutočnenia Objednávky).
 4. Spolu s Tovarom Dodávateľ odovzdá Klientovi aj všetky potrebné doklady vzťahujúce sa k Tovaru, vrátane prípadného príslušenstva Tovaru.
 5. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Klienta prevzatím Tovaru.
 6. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Klienta až úplným zaplatením celej výšky Odplaty za Tovar tak, ako bola dohodnutá v Zmluve; to neplatí, ak je Klientom Spotrebiteľ (v takom prípade prechádza vlastnícke právo na Spotrebiteľa okamihom prevzatia Tovaru).

 

Čl. IX

Platobné podmienky 

 1. Odplata (vrátane všetkých daní a poplatkov) za Tovar je určená v závislosti od množstva a druhu Tovaru požadovaného Klientom a Dodávateľ ju oznámi Klientovi pred uskutočnením/dokončením Objednávky tak, ako to vyplýva z čl. III. odsek 2. týchto VOP.
 2. Odplatu Klient uhradí prostredníctvom jedného zo spôsobov úhrady Odplaty, ktorých využitie na úhradu Odplaty Dodávateľ ponúkne Klientovi v rámci Objednávky realizovanej prostredníctvom Webovej stránky; pričom výber spôsobu úhrady Odplaty je na Klientovi, v ostatných prípadoch na základe faktúry Dodávateľa, a to (i) prevodom alebo vkladom na účet Dodávateľa uvedený na faktúre alebo (ii) v hotovosti do pokladne Dodávateľa, ak to podmienky Dodávateľa umožňujú. Riadne vystavená faktúra (v prípade úhrady Odplaty na základe faktúry) Dodávateľom je splatná v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pričom nemôže byť kratšia ako 3 kalendárne dni. Odplata (resp. každá jej časť) sa považuje za uhradenú až dňom jej pripísania na účet Dodávateľa a/alebo dňom prevzatia hotovostnej platby od Klienta. V prípade platby v hotovosti Dodávateľ vystaví Klientovi tiež doklad z registračnej pokladne Dodávateľa.

 

Čl. X

Vady Tovaru

 1. Ustanovenia tohto článku VOP o vadách Tovaru sa uplatnia v prípade, ak je Klientom Dodávateľa Podnikateľ.
 2. Klient má nároky z vád Tovaru voči Dodávateľovi, ak podá správu o vadách Tovaru Dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní po tom, čo:

a)       Klient vady zistil,

b)      Klient pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, alebo

c)       sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania Tovaru.

 1. Ak je dodaním Tovaru s vadami porušená Zmluva podstatným spôsobom, patrí Klientovi voľba medzi nárokmi podľa ustanovenia § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka, iba ak ju oznámi Dodávateľovi vo včas zaslanom oznámení o vadách Tovaru; oznámenie o vadách Tovaru musí obsahovať skutočnosti ako sú uvedené v čl. XII bod 2. týchto VOP.
 2. Uplatnený nárok nemôže Klient bez súhlasu Dodávateľa meniť.
 3. Ak Klient neoznámi voľbu nároku z vád Tovaru, nemôže od Zmluvy platne odstúpiť, okrem prípadu, ak (i) Dodávateľ neodstráni vady ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Klientom, pričom zároveň Dodávateľa upozorní na úmysel odstúpenia od Zmluvy v prípade nedodržania uvedenej dodatočnej lehoty alebo (ii) sa na tom s Dodávateľom dohodli.
 4. Ak je dodaním Tovaru s vadami alebo vadne poskytnutou Službou Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Klient požadovať odstránenie ostatných vád Tovaru alebo zľavu z Odplaty.
 5. Odstránenie vád, ktorými bola Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, sa bude vždy prednostne realizovať dodaním chýbajúceho Tovaru alebo odstránením ostatných vád Tovaru, ak Dodávateľ neurčí inak. Za týmto účelom je Klient povinný Dodávateľovi písomne určiť dodatočnú lehotu na odstránenie vád, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 pracovných dní. Počas tejto lehoty nemôže Klient uplatniť iný nárok z vád Tovaru. Lehota na odstránenie vád Tovaru začne v prípade odstránenia vád „opravou“ Tovaru plynúť najskôr v deň prevzatia tovaru Dodávateľom na opravu.
 6. Ak Dodávateľ neodstráni vady Tovaru ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Klientom podľa odseku 7. tohto článku VOP, je Klient oprávnený požadovať primeranú zľavu z Odplaty alebo môže odstúpiť od Zmluvy, ak Dodávateľa na úmysel odstúpiť od Zmluvy pri určení mu dodatočnej lehoty na odstránenie vád upozornil. Zvolený nárok nemôže Klient bez súhlasu Dodávateľa meniť.
 7. Nárok na zľavu z Odplaty zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal Tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal Tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.
 8. Odstránenie vád vykonáva Dodávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na vlastné náklady.
 9. V prípade ak Klient odstráni vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, nie je oprávnený jednostranne započítať náklady, ktoré v tejto súvislosti Klientovi vzniknú voči pohľadávke, ktorú voči nemu má Dodávateľ.
 10. Na spôsobe poskytnutia primeranej zľavy z Odplaty (započítanie, prevod konkrétnej sumy zodpovedajúcej primeranej zľave na účet Klienta a pod.) sa Klient musí vždy s Dodávateľom dohodnúť.
 11. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ak:

a)       Klient spôsobil vadu Tovaru sám alebo ich spôsobila tretia osoba odlišná od Dodávateľa,

b)      Klient pred prevzatím Tovaru o vade Tovaru vedel, resp. bol na vadu upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Odplaty za Tovar,

c)       vady vznikli v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

d)      vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo vplyvom prírodných javov,

e)       boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym používaním ako vyplývajú z povahy a účelu užívania Tovaru odporučeného Dodávateľom.

 1. Uplatnenie nároku Klienta zo zodpovednosti za vady nemá odkladný účinok vo vzťahu k splatnosti faktúry vystavenej mu za Tovar, ktorý je reklamovaný.
 2. Ak Klient uplatní reklamáciu vo vzťahu k Tovaru, za ktorý ku dňu reklamácie nezaplatil celú výšku Odplaty, vyhradzuje si Dodávateľ právo odstrániť vady až po tom, ako bude zaplatená celá výška Odplaty.

 

Čl. XI

Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady vo vzťahu k Spotrebiteľovi

 1. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Za týmto účelom sa spotrebiteľ zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť (najmä doručiť Tovar Dodávateľovi za účelom opravy vady Tovaru a pod.).
 2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Spotrebiteľ je výberom a uplatnením nároku z vád podľa odseku 1. alebo 2. tohto článku VOP viazaný a nemôže ho jednostranne zmeniť.
 4. Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Odplaty za Tovar.
 7. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.
 8. Pri použitom Tovare nezodpovedá Dodávateľ za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu Odplatu nezodpovedá Dodávateľ za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia Odplata. Dodávateľ tak isto nezodpovedá za vady ktoré na Tovare vzniki nesprávnym používaním/použitím Tovaru Spotrebiteľom v rozpore s inštrukciami a odporúčaniami na používanie Tovaru, ak takéto inštrukcie a odporúčania Dodávateľ spotrebiteľovi poskytol (a to napríklad vo forme manuálu alebo návodu na použitie dodaného spolu s Tovarom).
 9. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Dodávateľom nedohodli na záruke podľa prísnejších zásad. Prípadné ďalšie podmienky záruky môžu byť určené písomnou dohodou uzatvorenou medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom. Na uzatvorenie dohody o záruke podľa prísnejších zásad nie je právny nárok.
 10. Na žiadosť Spotrebiteľa je Dodávateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou. Ak to povaha veci umožňuje, postačí vydať doklad o kúpe.
 11. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom.
 12. Spotrebiteľ je povinný, v prípade vyskytnutia sa vady na Tovare, uplatniť reklamáciu v záručnej dobe, inak jeho právo zaniká.
 13. Uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok vo vzťahu k splatnosti faktúry vystavenej mu za Tovar, ktoré sú reklamované.

 

Čl. XII

Postup pri vybavovaní reklamácie

 1. Spotrebiteľ môže podať reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou na adrese Dodávateľa určenej v čl. II. odsek 9. týchto VOP; Spotrebiteľ môže použiť na uplatnenie reklamácie formulár, ktorý tvorí prílohu týchto VOP (je umiestnený na konci ich znenia). Reklamačné konanie sa začína podaním reklamácie a končí sa jej vybavením v zákonom stanovenej lehote.
 2. Z reklamácie musí byť zrejmé:

a)       kto reklamáciu podáva,

b)      predmet reklamácie, najmä označenie Tovaru, ktorej vady Spotrebiteľ vytýka,

c)       špecifikácia (popis) vady Tovaru; vhodné je aj priloženie fotodokumentácie (priloženie fotodokumentácie nie je povinné),

d)      komu je adresovaná,

e)       dátum podania reklamácie,

f)       podpis Spotrebiteľa v prípade ak je reklamácia uplatňovaná prostredníctvom listovej zásielky.

Reklamáciu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené náležitosti, nie je Dodávateľ povinný vybaviť; v takom prípade najmä Dodávateľ vyzve Spotrebiteľa na odstránenie vád uplatnenej reklamácie.

 1. Pri reklamácii je Spotrebiteľ povinný:

a)       spolu s Tovarompredložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že Tovar bol kúpený u Dodávateľa,

b)      predložiť originál záručného listu alebo iného dokumentu preukazujúceho dĺžku záruky v prípade, že si Spotrebiteľ uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom alebo týmito VOP,

c)       odovzdať Dodávateľovi Tovar v prípade uplatnenia reklamácie na príslušenstvo k predanému Tovaru.

 1. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Dodávateľ alebo ním poverený zamestnanec je povinný primeraným spôsobom poučiť Spotrebiteľa o jeho právach podľa čl. XI týchto VOP.
 2. Dodávateľ na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu, v zložitých resp. odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu s prihliadnutím na povahu vady a prác potrebných na jej odstránenie, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar v prípade, ak vada objektívne existuje. Márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie nezakladá domnienku existencie reklamovanej vady a nároky spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady.
 5. Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, a to na e-mailovú adresu Klienta, prípadne na inú adresu, ktorá mu je známa.
 6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 7. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 8. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie; tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa zaslať Tovar na odborné posúdenie ním zvolenej osobe. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe označenej Dodávateľom alebo osobou, ktorá reklamáciu vybavila, v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  

Čl. XIII

Sťažnosti a iné podnety

 1. Ak Spotrebiteľ doručí Dodávateľovi podanie, ktoré podľa obsahu nie je reklamáciou, ale možno ho považovať za sťažnosť alebo iný podnet súvisiaci najmä so Zmluvou alebo činnosťou Dodávateľa, zašle Dodávateľ Spotrebiteľovi odpoveď do 15 dní odo dňa doručenia podania.
 2. Sťažnosť alebo podnet je možné Dodávateľovi doručiť elektronickou poštou alebo prostredníctvom listovej zásielky na adrese Dodávateľa uvedenej v čl. II odseku 9. týchto VOP. Sťažnosť alebo podnet musí obsahovať údaje Spotrebiteľa, údaje Dodávateľa, opísanie skutočností, voči ktorým sťažnosť alebo podnet smerujú, čo Spotrebiteľ sťažnosťou alebo podnetom žiada, dátum a podpis Spotrebiteľa.
 3. Odpoveď na sťažnosť bude Spotrebiteľovi zaslaná písomne poštou alebo e-mailom, ak je Dodávateľovi známy, alebo spôsobom, o ktorý Spotrebiteľ v sťažnosti alebo v podnete Dodávateľa požiadal, ak sa takýto spôsob doručenia odpovede javí ako účelný a primeraný príslušnému podnetu/sťažnosti.
 4. Dodávateľ v odpovedi na sťažnosť alebo podnet uvedie, o akú sťažnosť alebo podnet sa jedná, a oznámi Spotrebiteľovi spôsob vybavenia.
 5. Na opakované sťažnosti alebo podnety týkajúce sa tej istej veci, ktoré neobsahujú nové skutočnosti alebo nie sú k nim priložené nové prílohy, nie je povinný Dodávateľ reagovať, a to ani keby boli podané treťou osobou; túto skutočnosť nie je Dodávateľ povinný odosielateľovi oznamovať.
 6. Dodávateľ nie je povinný reagovať ani na sťažnosti alebo podnety, ktoré majú vulgárny alebo urážajúci obsah, najmä vo vzťahu k zamestnancom Dodávateľa alebo k Dodávateľovi samotnému.
 7. Tieto ustanovenia sa primerane aplikujú aj na sťažnosti alebo podnety podávané Podnikateľmi.

 

Čl. XIV

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Klient nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam Dodávateľa alebo previesť práva a záväzky vyplývajúce z týchto VOP alebo Zmluvy na tretiu osobu.
 2. Dodávateľ a Klient sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčin­nosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z VOP a zo Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutoč­nostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov, najmä bez zbytočného odkladu si vzájomne oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán podľa týchto VOP alebo Zmluvy.
 3. Ak sa Zmluva medzi Klientom a Dodávateľom z akéhokoľvek dôvodu zruší, Dodávateľ nie je povinný vrátiť plnenie, ktoré od druhej strany získal, skôr, ako mu ním poskytnuté plnenie vráti druhá strana alebo kým druhá strana nepreukáže, že je pripravená plnenie vrátiť.
 4. Pri plnení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo VOP nie je Dodávateľ viazaný pokynmi Klienta, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú alebo sú zjavne nehospodárne alebo nesprávne (najmä s prihliadnutím na najnovšie postupy). Ak Klient napriek upozorneniu Dodávateľa o nevhodnosti, nesprávnosti, nezákonnosti alebo nehospodárnosti pokynov na týchto trvá, je Dodávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 5. Klient je povinný od Dodávateľa alebo ním určenej osoby Tovar riadne a včas prevziať a skontrolovať ho.

 

Čl. XV

Alternatívne riešenie sporov vo vzťahu s Spotrebiteľom

 1. Alternatívnym riešením sporu sa rozumie riešenie sporu medzi Spotrebiteľom a Dodávateľom vyplývajúceho zo Zmluvyalebo súvisiaceho so Zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 2. Subjektom alternatívneho riešenia je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1); alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú je možné nájsť na webovom portáli www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené aj na webovom portáli Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk).
 3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva Spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Spotrebiteľ môže podať návrh v prípade, že:

a)       sa obrátil na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu, ak nebol spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva a

b)      Dodávateľ na žiadosť podľa písm. a) odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 1. Návrh musí obsahovať:

a)       meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b)      presné označenie Dodávateľa,

c)       úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d)      označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha,

e)       dátum, kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Dodávateľom bol bezvýsledný,

f)       vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.

 1. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 2. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od Spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle; poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

Čl. XVI

Doručovanie písomností 

 1. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:

a)       elektronickej pošty (e–mail) dňom jej preukázateľného odoslania druhej zmluvnej strane, alebo

b)      pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi. V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 2. tohto článku VOP, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá  je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá­sielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde. Tretia veta v časti „...alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá­sielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde...“ sa neuplatní, ak je Klientom Spotrebiteľ, okrem prípadu, ak Spotrebiteľ porušil, hoci aj z nedbanlivosti, povinnosť podľa odseku 2. tohto článku VOP.

 1. Pre potreby doručovania písomností prostredníctvom pošty a emailu sa (i) pri doručovaní Dodávateľovi použijú adresy a kontaktné údaje uvedené v čl. II. odsek 9. týchto VOP alebo adresa sídla Dodávateľa zapísaná v rozhodnom čase v príslušnom Obchodnom registri a (ii) pri doručovaní Klientovi použije adresa sídla alebo pobytu Klienta alebo adresa, ktorú Klient uviedol v Objednávke ako adresu na doručenie a ako e-mailovú adresu, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne vopred oznámil novú ad­resu sídla alebo pobytu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností (v prípade zmeny adresy Dodávateľa na doručovanie písomností sa za písomné oznámenie takejto zmeny považuje aj zmena ustanovenia  čl. II. odsek 9. týchto VOP ak sa o takejto zmene mohol Klient dozvedieť -napríklad v prípade prijatia nového znenia týchto VOP ich riadnym zverejnením na Webovej stránke a pod.). V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

 

Čl. XVII

GDPR / Ochrana osobných údajov 

 1. V súvislosti s týmito VOP Dodávateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb (Spotrebiteľov) v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu za účelom objednávky a dodania Tovaru podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej oba tieto predpisy aj len ako „GDPR“).
 2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva Spotrebiteľov ako dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente Dodávateľa, ktorý Dodávateľ za týmto účelom zverejní na Webovej stránke. Na základe takýchto osobných podmienok je Dodávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje Klientov prípadne aj na iný účel, ako je uvedený v odseku 1. tohto článku VOP, vždy však v súlade s GDPR.

 

Čl. XVIII

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy vzniknuté medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom sa spravujú prednostne podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 22/2004 Z. z., Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V ostatných prípadoch (kde ako strany vystupuje Podnikateľ) sa právne vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiaci právnych predpisov.
 2. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo nes­kôr stratia účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť ostat­ných usta­novení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu týchto VOP.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2021

 

Formulár na uplatnenie reklamácie Tovaru

(reklamáciu je možné uplatniť aj iným spôsobom, ako prostredníctvom tohto formuláru, ktorý je len príkladom toho, ako môžete postupovať)

Spotrebiteľ

Meno a priezvisko: 

Ulica a číslo:

PSČ a mesto:

Tel. č.:

E-mail:

týmto oznamujem Dodávateľovi – spoločnosti CarBax, s.r.o., so sídlom: Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra, IČO: 46 636 315, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 31414/N, DIČ: 2023514449 IČ DPH: SK2023514449, že

si uplatňujem reklamáciu Tovaru,

ktorý som nadobudol na základe objednávky realizovanej prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovanej dodávateľom na adrese www.carbax.sk, predmetom ktorej je dodanie

nasledovného Tovaru:

 .............................................................................................................................................................

 Číslo faktúry/objednávky ................................ (ak bolo pridelené)

 (ďalej ako „Tovar“)

 Špecifikácia (slovný popis) vady Tovaru:

 vhodné je aj priloženie fotodokumentácie (priloženie fotodokumentácie nie je povinné)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 Uplatňovaný nárok (ako žiadam reklamáciu vybaviť):

 (popis nárokov je uvedený v čl. XI VOP – reklamačný poriadok - prístupný na webovej stránke)

 Sumarizácia zásielky:

 a) vyplnený formulár na reklamáciu Tovaru,

 b) Tovar, ktorý reklamujem,

 c) faktúra / doklad o kúpe,

 d) príslušenstvo k Tovaru (ak bolo dodané).

 V ..................................., dňa ...........................

 

...............................................

Podpis

 

Produkty

info@carbax.com
00421 37 77 84 111

0.03